Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Każdy kandydat na studia:

 • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, a następnie zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór przycisku REZYGNUJĘ uniemożliwi rejestrację w systemie;
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne. Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek/kierunki studiów. Dla ułatwienia szczegółowe wymagania rekrutacyjne znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

 • wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości obliczonej przez system IRK na podstawie dokonanych zapisów. UWAGA - opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH;
 • Kandydat może zmieniać wybrane kierunki studiów, przedmioty, wyniki i poziomy egzaminów do końca trwania danej  rejestracji (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej).

  Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UPH. 
  Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

  Kandydat na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie:

 • kandydat z nową maturą (zdawaną w latach 2005-2020) - zaznacza wszystkie przedmioty zdawane w części pisemnej egzaminu, ich poziom oraz wpisuje uzyskane wyniki. Kandydat, który nie zna jeszcze swoich wyników wskazuje zdawane przedmioty i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu świadectwa (najdalej do dnia 08 lipca 2020 r. do godziny 20.00) uzupełnia te dane na koncie rejestracyjnym. Przy obliczaniu punktów system IRK sam wybierze najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na kierunek.
 • kandydat ze starą maturą – wpisuje wszystkie oceny uzyskane w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości. Przeliczenia na punkty dokonuje sam system;
 • kandydatom z nową maturą przypominamy, że instytucją wydającą świadectwo maturalne jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a nie szkoła średnia;
 • kandydat z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą proszony jest o wcześniejszy kontakt z Działem Organizacji Studiów.
 • UWAGA - po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (wiadomość na indywidualnym koncie Kandydata 15 lipca 2020 r. o godz. 14.00) Kandydat składa w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 komplet wymaganych dokumentów. 

Kandydat na studia II stopnia:

 • po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata w terminie określonym w terminarzu rekrutacji;
 • kandydaci, którzy jeszcze nie znają numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole  z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów);
 • kandydaci na studia II stopnia proszeni są o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości, system wymaga wprowadzenia jedynie nazwy ukończonej szkoły średniej;
 • kandydat z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą proszony jest o wcześniejszy kontakt z Działem Organizacji Studiów.

Ważne informacje

Składanie dokumentów

 • Centralny Punkt Obsługi Kandydata - ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. Czynny od 01 lipca do 07 października 2020 r.,  od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty w godz. 9-13. Do Centralnego Punktu Obsługi Kandydata zapraszamy kandydatów którzy:
  • chcą skorzystać z pomocy przy rejestracji na studia,
  • składają dokumenty.
 • Kandydaci z zagranicy - zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, do Działu Organizacji Studiów przy ul. Konarskiego 2 (budynek Rektoratu), pok. 4, tel. 025/643 19 23, 643 19 21, 643 19 24.