Biologia, studia stacjonarne II stopnia


W mocy od: 26 marca 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  albo

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Przyrodniczego przy ul.Prusa 14 w sali Rady Wydziału (parter), w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj

Dodatkowe informacje

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ:

 1. Struktura i funkcje białek, kwasów  nukleinowych, lipidów i węglowodanów. 
 2. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.  
 3. Struktura i funkcje komórki. 
 4. Budowa i funkcje tkanek roślinnych i zwierzęcych. 
 5. Sukces ewolucyjny na przykładzie wybranych grup zwierząt.  
 6. Udział bakterii w krążeniu pierwiastków.  
 7. Przystosowania zwierząt do lądowego i wodnego trybu życia.  
 8. Podstawy genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenie genów sprzężonych z płcią u ssaków.  
 9. Fotosynteza jako proces warunkujący życie na Ziemi.  
 10. Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.  
 11. Skład i funkcje krwi.  
 12. Regulatory wzrostu roślin. 
 13. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.  
 14. Chromosomy jako nośniki informacji genetycznej.  
 15. Osmoregulacja i rola związków mineralnych w organizmie.  
 16. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej.  
 17. Strategie rozrodcze u różnych grup zwierząt.  
 18. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.  
 19. Organizmy modyfikowane genetycznie.   
 20. Ekologia a ochrona środowiska.