Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / Wydział Przyrodniczy / Instytut Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Opis

Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych, z zakresu pielęgniarstwa oraz nauk społecznych. Potrafi udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Potrafi udzielać również świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Wypisuje recepty w ramach kontynuacji leczenia.

Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo to osoba przygotowana praktycznie do profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, opieki w chorobach i niepełnosprawności oraz do udzielania fachowej pomocy doraźnej.
Pielęgniarka potrafi pomagać jednostce oraz grupie społecznej w osiągnięciu pełni możliwości fizycznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka. Potrafi inicjować i wspierać działania społeczności lokalnych na rzecz zdrowia i profilaktyki zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo może być zatrudniony między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Może także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego, żłobkach i domach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Zasady kwalifikacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat  liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób: 

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Kandydat, który nie posiada oceny z wymaganego przedmiotu (przedmiotów) na świadectwie dojrzałości, wpisuje ocenę z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
UWAGA! Ocenę taką kandydat wpisuje tylko raz - do wyboru w wierszu matura pisemna lub ustna.
W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata oraz w siedzibie komisji rekrutacyjnej przy ul. Żytniej 39.

Wymagane dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.