Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / Wydział Nauk Ścisłych / Instytut Matematyki i Fizyki

Matematyka, studia stacjonarne I stopnia (3 rekrutacja)

Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-18 08:00:00 do 2018-09-26 23:59:59

Opis

Absolwent kierunku matematyka zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przedstawiania treści matematycznych i przeprowadzania krótkich dowodów, formułowania problemów w sposób matematyczny, dokonywania złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki. 

Specjalności:
Absolwent specjalności matematyka finansowa i aktuarialna oprócz podstawowej wiedzy matematycznej posiada kompetencje stosowania metod stochastycznych w inwestowaniu, obliczania miary ryzyka finansowego, przeprowadzania kalkulacji składek w ubezpieczeniach, sporządzania rachunku zysków i strat, budowania modeli matematycznych mających zastosowanie w finansach, rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu rynków finansowych i działania banków oraz firm ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu maklera giełdowego oraz aktuariusza.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii oprócz podstawowej wiedzy matematycznej i ekonomicznej uzyskuje kompetencje budowania modeli matematycznych mających zastosowanie w naukach ekonomicznych, stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, wykorzystywania wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i handlowych tj. w bankach, na giełdach, w biurach rachunkowych.

Absolwent specjalności statystyczna analiza danych nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dużymi zbiorami danych, ich przetwarzania i prowadzenia wielowymiarowych analiz statystycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, zakładach produkcyjnych, a także ośrodkach badania opinii publicznej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Zasady kwalifikacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo matematyka, do wyboru fizyka, informatyka, język obcy.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:  

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Kandydat, który nie posiada oceny z wymaganego przedmiotu (przedmiotów) na świadectwie dojrzałości, wpisuje ocenę z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
UWAGA! Ocenę taką kandydat wpisuje tylko raz - do wyboru w wierszu matura pisemna lub ustna.
W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiada Fizyczna,
  • Olimpiada Informatyczna,
  • Olimpiada Matematyczna.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata oraz w siedzibie komisji rekrutacyjnej przy ul. Żytniej 39.

Wymagane dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.