Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / Wydział Nauk Ścisłych

Inżynieria Procesów Technologicznych, studia stacjonarne I stopnia (2 rekrutacja)

Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów I stopnia o profilu praktycznym (dualnych) na kierunku inżynieria procesów technologicznych posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada umiejętności korzystania z technologii informatycznych wspomagających procesy produkcji lub organizację i zarządzanie procesami produkcji

Absolwent jest w szczególności przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria procesów technologicznych może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje dwie specjalności:

  • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
  • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami.

Wybór określonej specjalności następuje po pierwszym roku studiów według ustalonych zasad.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Zasady kwalifikacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród:  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:  

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Kandydat, który nie posiada oceny z wymaganego przedmiotu (przedmiotów) na świadectwie dojrzałości, wpisuje ocenę z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
UWAGA! Ocenę taką kandydat wpisuje tylko raz - do wyboru w wierszu matura pisemna lub ustna.
W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata oraz w siedzibie komisji rekrutacyjnej przy ul. Żytniej 39.

Wymagane dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.