Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / Wydział Nauk Ścisłych / Instytut Chemii

Chemia, studia stacjonarne I stopnia (3 rekrutacja)

Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-18 08:00:00 do 2018-09-26 23:59:59

Opis

Studia na kierunku chemia kierowane są do maturzystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki, fizyki i nauk technicznych oraz w umiejętność korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej – w szczególności otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Oferta przedmiotowa kształcenia ogólnego stwarza możliwości zdobycia wiedzy humanistycznej i społecznej oraz języka obcego. Drugim członem studiów są treści kształcenia proponowane w ramach wybranej specjalności, której  realizacja rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku chemia może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym, jak również w przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym), rolnictwie, ochronie środowiska a także w drobnej wytwórczości. Może znaleźć również zatrudnienie w laboratoriach związanych z analityką przemysłową, ochroną środowiska a także w szkolnictwie po uzyskaniu uprawnień (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje cztery specjalności. Wybór określonej specjalności następuje po pierwszym roku studiów według ustalonych zasad.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia sądowa posiada wiedzę na temat różnorodnych metod laboratoryjnych i wykazuje się znajomością specyfiki pracy i organizacji laboratoriów ze szczególnym uwzględnieniem profilu dochodzeniowo-śledczego. Posiada praktyczne umiejętności, dzięki czemu jest przygotowany do pracy w laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Bogata oferta zajęć laboratoryjnych pozwala na wykształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu potrzebnych do podjęcia pracy w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych, zakładach i instytucjach wykonujących badania z zakresu toksykologii zatruć, analizy leków i żywności, w tym w szczególności zafałszowań, w instytucjach zajmujących się zagadnieniami związanymi z nadużywaniem leków, środków odurzających i dopalaczy. Wykazuje się umiejętnościami zabezpieczania śladów, pobierania, oznakowania, transportu i przechowywania próbek. Ponadto, jest także przygotowany do prowadzenia działań profilaktycznych związanych z narkomanią, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi.

Absolwent kierunku chemia specjalność ratownictwo chemiczne jest wyposażony w profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające identyfikację oraz zagrożenie atmosfery, wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego skażeniami chemicznymi oraz umie wykorzystać posiadane doświadczenia w różnych sytuacjach wynikających ze specyfiki ratownictwa chemicznego. Ponadto, wykazuje dobrą znajomość aspektów prawnych w zakresie problematyki dotyczącej substancji i preparatów chemicznych funkcjonujących w środowisku. Dzięki temu jest przygotowany do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego.

Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemiczna posiada wiedzę na temat różnorodnych metod laboratoryjnych i wykazuje się znajomością specyfiki pracy i organizacji laboratoriów przemysłowych. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu jest przygotowany do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, kontroli jakości, produkcji i badaniu surowców kosmetycznych, produkcji i analizie surowców i wyrobów spożywczych.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia nowych materiałów zna zagadnienia nt. technologii wytwarzania, przetwórstwa nowych materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właściwości a także wytwarzania kompozytów. Dzięki temu jest przygotowany do podejmowania prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowym zapleczu badawczym. Dzięki nabytym umiejętnościom obsługi specjalistycznej aparatury do badania właściwości materiałów ma odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem nowych materiałów oraz aparatury do ich badania. Treści programowe dla tej specjalności obejmują: nanomateriały, metamateriały, materiały fotowoltaiczne, materiały inteligentne m.in. posiadające pamięć kształtu, organiczne materiały przewodzące, przewodniki jonowe, ferro- i antyferroelektryki organiczne, ciekłe kryształy, materiały radioaktywne, krzemoorganiczne i luminezujące.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Zasady kwalifikacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:  

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Kandydat, który nie posiada oceny z wymaganego przedmiotu (przedmiotów) na świadectwie dojrzałości, wpisuje ocenę z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
UWAGA! Ocenę taką kandydat wpisuje tylko raz - do wyboru w wierszu matura pisemna lub ustna.
W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiada Biologiczna,
  • Olimpiada Chemiczna,
  • Olimpiada Fizyczna,
  • Olimpiada Informatyczna,
  • Olimpiada Matematyczna.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata oraz w siedzibie komisji rekrutacyjnej przy ul. Żytniej 39.

Wymagane dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.