Spis treści:

 1. Podstawy prawne rekrutacji.
 2. Terminarz rekrutacji na studia I stopnia.
 3. Terminarz rekrutacji na studia II stopnia.
 4. Ogólne zasady podejmowania studiów przez kandydatów cudzoziemców.
 5. Wymagane dokumenty.
 6. Rejestracja w systemie IRK.
 7. Wybór kierunku.
 8. Opłaty rekrutacyjne.
 9. Elektroniczna Legitymacja Studencka.
 10. Ogłoszenie wyników.
 11. Opłaty za studia.
 12. Informacje dodatkowe.

Składanie dokumentów, informacje o rekrutacji - Dział Organizacji Studiów, budynek Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 23, 643 19 24, 643 19 21 czynnym codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godz. 8-15.

TERMINARZ REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

 • Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

 

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:

studia stacjonarne

03.04.–06.07.2018

   do godz. 16.00

07.07.-17.08.2018 do godz. 16.00

18.08.-24.09.2018   do godz. 16.00

studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018 do godz. 16.00

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

studia stacjonarne

01.06.–06.07.2018

do godz. 15.00

07.07.-17.08.2018

do godz. 15.00

18.08.-24.09.2018

do godz. 15.00

studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018

do godz. 15.00

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:

studia stacjonarne

06.07.2018

17.08.2018

24.09.2018

studia niestacjonarne

11.10.2018

Egzamin z języka polskiego:

studia stacjonarne

06.07.2018

godz. 11.00

17.08.2018

godz. 11.00

27.09.2018

godz. 10.00

studia niestacjonarne

11.10.2018

godz. 11.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia z audiologią

10.07.2018

godz. 11.00

21.08.2018

godz. 11.00

26.09.2018

godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne

26.07.2018

godz. 14.00

23.08.2018

godz. 14.00

28.09.2018

godz. 14.00

studia niestacjonarne

16.10.2018

godz. 14.00

 • Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:

studia stacjonarne

03.04.– 20.07.2018

do godz. 16.00

21.07.-17.08.2018

do godz. 16.00

18.08. - 24.09.2018

do godz. 16.00

studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018

do godz. 16.00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

studia stacjonarne

20.07.2018

17.08.2018

24.09.2018

studia niestacjonarne

11.10.2018

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

studia stacjonarne

01.06. - 20.07.2018

01 - 17.08.2018

 

01.09. - 24.09.2018

studia niestacjonarne

01.09. – 11.10.2018

Egzamin z języka polskiego:

studia stacjonarne

20.07.2018

godz. 11.00

17.08.2018

godz. 11.00

27.09.2018

godz. 10.00

studia niestacjonarne

11.10.2018

godz. 11.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:

studia stacjonarne

24.07.2018

godz. 11.00

21.08.2018

godz. 12.00

26.09.2018

godz. 12.00

studia niestacjonarne

13.10.2018

godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne

26.07.2018

godz. 14.00

23.08.2018

godz. 14.00

28.09.2018

godz. 14.00

studia niestacjonarne

16.10.2018

godz. 14.00

OGÓLNE ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karta stałego pobytu),
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (wcześniej art. 53 ust.1 pkt 7, 13 i 14) ustawy o cudzoziemcach. Podstawa prawna podana jest w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia również:

 • posiadacze ważnej Karty Polaka – o ile złożą stosowne oświadczenie,
 • obywatele UE / EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i do zapomóg); mogą również podejmować i odbywać studia na innych zasadach niż Polacy;

Na zasadach innych niż obywatele polscy podejmują i odbywają studia:

 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP),
 • obywatele państw spoza UE/EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów spoza UE/EFTA (np. jako stypendyści Rządu RP).

Osoby te mogą podjąć studia:

 • na zasadach odpłatności za studia
 • jako stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium Rządu RP i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat),
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści uczelni.

WYMAGANE DOKUMENTY

Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje osoba przyjmująca dokumenty od kandydata – przypominamy o konieczności zabrania ze sobą oryginałów dokumentów które zostały skopiowane, również w przypadku gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba.

Niezłożenie przez kandydata kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiona wymagana opłata rekrutacyjna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • na studia pierwszego stopnia - świadectwo maturalne celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej za zgodność z oryginałem;
 • na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub indeksem celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK;
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez cudzoziemca na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
 • poświadczoną przez UPH kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem oraz strona z wizą) lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jedną aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za legitymację w wysokości obowiązującej kandydatów będących obywatelami polskimi;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;
 • teczkę na dokumenty.

Od kandydata na studia wymagane są ponadto:

 • polisa ubezpieczeniowa o minimalnej kwocie ubezpieczenia 30.000 euro na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • poświadczona przez UPH kserokopia Karty Polaka, w przypadku posiadaczy takiej karty;
 • oświadczenie o wyborze zasad podejmowania i odbywania studiów, w przypadku kandydatów posiadających Kartę Polaka;
 • wystawione przez konsulat zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane na podstawie przepisów ustawy o repatriacji, w przypadku kandydatów pochodzenia polskiego;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim albo certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów, w przypadku osoby niepełnoletniej;
 • zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzja administracyjna wydana przez właściwego kuratora oświaty potwierdzająca uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła w/w umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty.

UPH może wymagać od kandydata dokumentu przedstawiającego skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym albo dyplomie ukończenia studiów wyższych, potwierdzonego przez:

1)    szkołę średnią, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia,

2)    uczelnię, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się  o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

UWAGA!

Wszystkie dokumenty wydane za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

Każdy kandydat na studia I i II stopnia:

 • wybiera opcję REJESTRACJA, a następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie;
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego numer PESEL, a jeśli kandydat go nie ma – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek, specjalność oraz formę studiów.

Kandydat może zmieniać wybrane kierunki studiów, przedmioty, wyniki i poziomy egzaminów do końca trwania danego etapu rejestracji (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej).

Studia I stopnia

 • kandydaci zaznaczają przedmioty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym przez siebie kierunku nie wpisując osiągniętych wyników. Przeliczenia punktów/wyników dokonuje komisja rekrutacyjna po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów.
 • w przypadku posiadania większej niż wymagana w rekrutacji liczba przedmiotów, kandydat zobowiązany jest do wskazania tych przedmiotów, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu ostatecznej liczby punktów.

Studia II stopnia

 • kandydat wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów - dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. Prosimy o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa maturalnego, system wymaga wprowadzenia jedynie nazwy ukończonej szkoły średniej;
 • wpisuje kierunek ukończonych studiów oraz ocenę z dyplomu;
 • osoby, które jeszcze nie znają numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole  z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UPH.
Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

WYBÓR KIERUNKU LUB SPECJALNOŚCI

Wyboru kierunku lub specjalności można dokonać po kliknięciu przycisku KATALOG. Po wyborze (kliknięciu) kierunku studiów, system otworzy okno ze szczegółowym opisem i zasadami kwalifikacji. Rejestracja na wybrany kierunek następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru.
Brak przycisku ZAPISZ SIĘ wskazuje niemożliwość rejestracji, powodowaną zwykle niekompletnym wypełnieniem danych.
UWAGA! Kandydaci na kierunek filologia dokonują wyboru specjalności w momencie swojej rejestracji na studia (zapisują się na jedną, wybraną specjalność). W przypadku pozostałych kierunków wybór specjalności dokonywany jest w trakcie trwania studiów.

OPŁATY REKRUTACYJNE

 • Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Jedna opłata obejmuje wybrane w ramach kierunku lub specjalności formy studiów. Ostateczną wysokość tej opłaty oblicza system na podstawie dokonanych przez kandydata zapisów.
 • Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) w wysokości 17 zł. System nalicza tę opłatę tylko raz, bez względu na liczbę wybranych kierunków.

System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer rachunku bankowego. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to PESEL kandydata. W związku z tym, konta nie należy udostępniać innym osobom.
Na konto bankowe z systemu IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną i opłatę za legitymację studencką. Do opłat za studia przeznaczone są inne konta.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)

Do wczytania zdjęcia na osobiste konto rejestracyjne służy opcja prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
Student może posiadać tylko jedną legitymację. Kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UPH proszeni są o nie wczytywanie zdjęcia na swoje osobiste konto oraz o nie wpłacanie 17 zł, za wyjątkiem osób których dane osobowe uległy zmianie.
Zdjęcie do ELS:

 • powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
 • powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce),
 • musi być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym razem z pozostałymi dokumentami.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są WYŁĄCZNIE poprzez wczytanie ich do systemu IRK (każdy kandydat otrzyma właściwy komunikat na swoje osobiste konto rejestracyjne) oraz listy dostępne w Dziale Organizacji Studiów.
UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracyjne.
NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNYCH O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.

OPŁATY ZA STUDIA

 • Cudzoziemcy odbywający studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia na zasadach odpłatności, wnoszą opłatę za każdy podjęty kierunek studiów w wysokości:

1)    2.600 zł za semestr – w przypadku kierunków prowadzonych przez Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego przez Wydział Przyrodniczy;

2)    2.900 zł za semestr – w przypadku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych oraz pozostałych kierunków prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy.

 • Cudzoziemcy odbywający niestacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia wnoszą opłaty w wysokości obowiązującej studentów będących obywatelami polskimi.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. 

Więcej informacji na temat uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna lub władze oświatowe w państwie, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

WAŻNE: Legalizacji nie można dokonać po przyjeździe do Polski.