• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2022/2023 (sem. letni)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego

Details
Code PD-W2-JPOJD
Organizational unit Wydział Nauk Humanistycznych
Field of studies Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41
tel. 25 6431882
obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel. 25 6431882,
ijil@uph.edu.pl
Office opening hours Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41
WWW address http://www.ijil.uph.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (28.11.2022 11:00 – 28.02.2023 23:59)

Opis studiów

Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego trwają trzy semestry (ogólna liczba 400 godzin, w tym: 30 godzin wykładów, 280 godzin ćwiczeń oraz 90 godzin praktyk zawodowych nauczycielskich dydaktycznych w placówkach oświatowych kształcących cudzoziemców). Plan studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890 ze zm.).

Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski jako obcy i jako drugi zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców (m. in. szkoły, kursy), jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych:

 1. przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców (m. in. szkoły, kursy), jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyk i polonistyk uniwersytetów zagranicznych.
 2. poznanie organizacji i metodyki pracy w szkołach lub placówkach nauczania języka polskiego  jako obcego i drugiego;
 3. nabycie umiejętności zastosowania metody i formy nauczania oraz opanowanie metodyki realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie danego przedmiotu lub zajęć;

Plan studiów

Semestr 1.

 • Redagowanie tekstów i wypowiedzi
 • Wybrane zagadnienia z dwu- i wielojęzyczności
 • Praktyczna gramatyka języka polskiego
 • Specyfika pracy z uczniem/studentem z doświadczeniem migracji
 • Nauczanie wiedzy o Polsce

Semestr 2.

 • Nowe technologie w dydaktyce języków obcych
 • Specyfika pracy w grupach słowiańskojęzycznych
 • Elementy edukacji międzykulturowej
 • Glottodydaktyka polonistyczna
 • Warsztat metodyczny lektora
 • Teksty kultury

Semestr 3.

 • Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego
 • Wymowa języka polskiego
 • Praktyka zawodowa nauczycielska dydaktyczna śródroczna
 • Praktyka zawodowa nauczycielska dydaktyczna ciągła (3-tygodniowa)

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) przez 3 semestry. Semestry 1 i 2 będą odbywały się w formie nauczania zdalnego, 3 semestr stacjonarnie.

 


 Wymagane dokumenty

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych (studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje nauczycielskie oraz udokumentowaną znajomość języka obcego na poziomie minimum B2. Słuchaczami studiów mogą być także cudzoziemcy
z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu), potwierdzonego suplementem oraz potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie min. B2.

Składając dokumenty Kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych na podstawie złożonych dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem www https://ijil.uph.edu.pl/