• log in
  • create an account

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia

Details
Code UPH-WH-FPL-SL
Organizational unit Wydział Nauk Humanistycznych
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata
Recruitment committee address Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Office opening hours informacje na stronie głównej programu IRK
WWW address https://wh.uph.edu.pl/
Required document
  • Matury
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis kierunku

 Filologia polska to kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), dając zarazem praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje gruntowną wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: nauczycielskie lub redakcyjno-edytorskie. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, agencjach reklamowych i PR oraz w wydawnictwach. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie „filologii polskiej”, jak też na pokrewnych kierunkach studiów.

Specjalność kreatywne pisanie i edycje cyfrowe. Absolwent posiada nowoczesną wiedzę o języku oraz tekście i jest przygotowany do pracy we współczesnym środowisku cyfrowym, zwłaszcza w mediach, wydawnictwach, instytucjach kultury, administracji publicznej i biznesie. Zdobyte kompetencje oraz umiejętności praktyczne pozwalają mu na kreowanie różnorodnych projektów tekstowych, ikonicznych i audiowizualnych w przestrzeni medialnej (strony www, media społecznościowe, portale internetowe, edycje cyfrowe tekstów kultury). Specjalność przeznaczona dla osób kreatywnych i aktywnych w sieci, które są szczególnie zainteresowane rynkiem książki i tekstów zamawianych.

Specjalność nauczycielska. Absolwent dysponuje  wiedzą na temat organizowania procesu kształcenia na etapie szkoły podstawowej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu język polski, także w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa). Specjalność przeznaczona dla osób, które chcą doskonalić się w zakresie nauczania języka polskiego i literatury polskiej w szkole. Ukończenie specjalności umożliwia rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

Informacja dla cudzoziemców
Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego cudzoziemcy, którzy są absolwentami szkół wyższych i ukończyli prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia na kierunkach w zakresie filologii polskiej, osiągają poziom zaawansowania językowego – B2. Osoby te mogą otrzymać urzędowe poświadczenie stopnia znajomości języka polskiego jako obcego (tzw. certyfikat) bez konieczności przystępowania do egzaminu państwowego. Szczegóły na stronie: http://certyfikatpolski.pl/wydawanie-certyfikatu-bez-egzaminu/

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo język polski, do wyboru język obcy, historia.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • laureaci:
    - Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.