• log in
 • create an account

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia

Details
Code UPH-WH-BWE-SU
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Bezpieczeństwo wewnętrzne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 lata
Recruitment committee address Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Office opening hours informacje na stronie głównej programu IRK
WWW address https://ws.uph.edu.pl
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz wyższych szkół oficerskich, chcących zdobyć lub pogłębić posiadaną wiedzę dotyczącą szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.

Oferowane moduły:

 • służby bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni.

 Absolwent modułu służby bezpieczeństwa wewnętrznego jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych i jednostkach samorządu terytorialnego, których zadania koncentrują się na zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada wiedzę z zakresu: zabezpieczania imprez masowych, ochrony mienia, współpracy służb, inspekcji i straży, ochrony porządku konstytucyjnego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

 Absolwent modułu bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni jest przygotowany do podjęcia pracy w wybranych służbach, inspekcjach i strażach oraz jednostkach administracji publicznej. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, prawnych aspektów ochrony informacji, bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub moduły w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 2. Prawne podstawy bezpieczeństwa RP.
 3. System instytucjonalny bezpieczeństwa wewnętrznego.
 4. Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 6. System bezpieczeństwa narodowego w Konstytucji RP
 7. Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa.
 8. Istota i charakter zarządzania kryzysowego
 9. Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 10. Organy lokalne i ich zadania w zakresie bezpieczeństwa.
 11. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy podsystemu w oparciu o akty prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Ogólna struktura systemu obronnego (w podziale na podsystemy).
 13. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 14. Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 15. Ochrona granic.