• log in
  • create an account

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Biologia, studia niestacjonarne I stopnia

Details
Code UPH-W3-BIO-NL
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Field of studies Biologia
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Recruitment committee address Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Office opening hours informacje na stronie głównej programu IRK
WWW address https://wnsp.uph.edu.pl
Required document
  • Matury
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis kierunku

 Studia na kierunku biologia skierowane są do osób zainteresowanych odkrywaniem tajemnic życia na wszystkich jego poziomach organizacji. W trakcie trzech lat studiów zakończonych zdobyciem tytułu licencjata, absolwent uzyska wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych: botaniki, zoologii, ekologii, biochemii, mikrobiologii, biologii molekularnej, genetyki, fizjologii zwierząt, fizjologii roślin oraz pozna podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce i Europie, w tym zasady funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a także metody i techniki ochrony różnorodności biologicznej. Nauczy się rozpoznawać i inwentaryzować ważne dla Wspólnoty Europejskiej siedliska przyrodnicze oraz cenne i inwazyjne gatunki roślin, zwierząt i grzybów, a także posługiwać się metodami i technikami stosowanymi w badaniach terenowych i w badaniach laboratoryjnych. Zaznajomi się z obsługą zaawansowanej aparatury badawczej.

 Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy w laboratoriach badawczych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
  • Olimpiady Biologicznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.