European Union

Studia II stopnia

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów mieszczący się w budynku Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 21, 643 19 24.

Każdy kandydat na studia  II stopnia:

  • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, a następnie zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór przycisku REZYGNUJĘ uniemożliwi rejestrację w systemie;
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego adres e-mail). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące go;
  •  wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
  •  wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
  •  wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów – do wyboru wyłącznie dyplom inżyniera lub magistra inżyniera;
  •  wpisuje kierunek ukończonych studiów oraz ocenę z dyplomu. Prosimy o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości, system wymaga tylko wprowadzenia nazwy ukończonej szkoły średniej;
  •  zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek oraz formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne);
  • wnosi opłatę rekrutacyjną w naliczonej przez system IRK wysokości;
  • składa komplet wymaganych dokumentów. Niezłożenie przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty.

Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

Terminarz rekrutacji

 

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty w godz. 9-13.

studia stacjonarne: 04 – 12.02.2019 r.

studia niestacjonarne: 04.02.-19.03.2019 r. 

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

 

studia stacjonarne: 12.02.2019 r.

studia niestacjonarne: 19.03.2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:

studia stacjonarne: 13.02.2019 r. godz. 10.00

studia niestacjonarne: 20.03.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne: 14.02.2019 r. godz. 14.00

studia niestacjonarne: 21.03.2019 r. godz. 14.00

 

Elektroniczna Legitymacja Studenta

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UPH (np. tegoroczni absolwenci UPH), proszeni są o nie wczytywanie zdjęcia na swoje osobiste konto za wyjątkiem osób, których dane osobowe uległy zmianie.

Status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania.

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką (17 zł) należy wnieść w terminie podanym w decyzji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.plw zakładce STUDENCI/System USOSweb.

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.