Spis treści:

 1. Podstawy prawne rekrutacji.
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Rejestracja w systemie IRK
 4. Wybór kierunku
 5. Ogłoszenie wyników
 6. Opłaty
 7. Wymagane dokumenty
 8. Elektroniczna Legitymacja Studencka

AKTY PRAWNE

Miejsce składania dokumentów:

 • kierunek informatyka - ul. 3 Maja 54, drugie piętro, pok. nr 233, budynek Wydziału Nauk Ścisłych,

 • kierunek bioinżynieria produkcji żywności, rolnictwo, zootechnika – ul. Prusa 14, parter, pok. nr 19, budynek Wydziału Przyrodniczego.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów w budynku Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 21, 643 19 24.

 TERMINARZ REKRUTACJI

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek bioinżynieria produkcji żywności, informatyka, rolnictwo, zootechnika prowadzona będzie w następujących terminach:

 

rejestracja elektroniczna w IRK:

studia stacjonarne: 10.01. - 13.02.2018 r. do godz. 15.00

studia niestacjonarne: 10.01. - 19.03.2018 r. do godz. 15.00

składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą);

Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,      w soboty w godz. 9-13.

studia stacjonarne: 05.02.– 13.02.2018 r. do godz. 15.00

studia niestacjonarne 05.02.-19.03.2018 r. do godz. 15.00

ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

 

studia stacjonarne: 13.02.2018 r.

studia niestacjonarne: 19.03.2018 r.

rozmowa kwalifikacyjna:

studia stacjonarne: 14.02.2018 r. godz. 10.00

studia niestacjonarne: 20.03.2018 r. godz. 10.00

ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne: 15.02.2018 r. godz. 14.00

studia niestacjonarne: 21.03.2018 r. godz. 14.00

 UWAGA! Niezłożenie przez kandydata na studia kompletu dokumentów w wyznaczonym wyżej terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

Każdy kandydat na studia  II stopnia:

 • wybiera opcję REJESTRACJA, a następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie;
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego numer PESEL,  jeśli go nie ma - np. kandydat cudzoziemiec – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
 • wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów – do wyboru wyłącznie dyplom inżyniera lub magistra inżyniera;
 • wpisuje kierunek ukończonych studiów oraz ocenę z dyplomu. Prosimy o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości, system wymaga tylko wprowadzenia nazwy ukończonej szkoły średniej;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek oraz formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne);
 • osoby, które nie znają jeszcze numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty.
Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.


WYBÓR KIERUNKU   
Wyboru kierunku można dokonać po kliknięciu przycisku KATALOG/Studia II stopnia. Po wyborze (kliknięciu) kierunku studiów, system otworzy okno ze szczegółowym opisem i zasadami kwalifikacji. Rejestracja na wybrany kierunek następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru.
Brak przycisku ZAPISZ SIĘ wskazuje niemożliwość rejestracji, powodowaną zwykle niekompletnym wypełnieniem danych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są WYŁĄCZNIE poprzez wczytanie ich do systemu IRK (każdy kandydat otrzyma właściwy komunikat na swoje osobiste konto rejestracyjne).
UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata  z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracyjne.
NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNYCH O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.

OPŁATY

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Jedna opłata obejmuje wybrane w ramach kierunku formy studiów. Ostateczną wysokość tej opłaty oblicza system na podstawie dokonanych przez kandydata zapisów.
 • Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) w wysokości 17 zł. System nalicza tę opłatę tylko raz, wyłącznie kandydatom którzy ubiegają się o jej wydanie.

System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer rachunku bankowego. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to PESEL kandydata. W związku z tym, konta  nie należy udostępniać innym osobom.
Zaleca się, aby opłaty dokonywane były systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, wpłatami z kont internetowych.
Po wpłynięciu opłaty na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wpływu. Jeżeli taka informacja nie pokaże się po około 3 dniach roboczych od momentu dokonania wpłaty, należy skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
Na konto bankowe z systemu IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną i opłatę za legitymację studencką. Do opłat za studia przeznaczone są inne konta.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat na studia II stopnia zobowiązany jest złożyć:
•    kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
•    podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
•    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
•    1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych ,
•    kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku osób będących cudzoziemcami (oryginał dokumentu do wglądu),
•    teczkę na dokumenty.
Kandydat ubiegający się o wydanie ELS składa również podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii, identycznej ze zdjęciem dołączonym do dokumentów (podanie to pojawia się jako druga strona podania o przyjęcie na studia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty na kwotę 17 zł.
Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje osoba przyjmująca dokumenty od kandydata – przypominamy o konieczności zabrania ze sobą oryginałów dokumentów które zostały skopiowane, również w przypadku gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba.

Dokumenty dodatkowe:
•    w przypadku konieczności rozstrzygnięcia czy ukończony kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym, kandydat zobowiązany jest do złożenia suplementu lub indeksu do składanego dyplomu ukończenia studiów wyższych.
•    kandydaci na studia stacjonarne zobowiązani są do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych na innych kierunkach w uczelni publicznej,
•    osoby niepełnosprawne składają dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39;
•    zaświadczenia lekarza medycyny pracy. Skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w decyzji o przyjęciu na studia.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA
Do wczytania zdjęcia na osobiste konto rejestracyjne służy opcja prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
Student może posiadać tylko jedną legitymację. Kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UPH po 01.10.2010 r. proszeni są o nie wczytywanie zdjęcia na swoje osobiste konto oraz o nie wpłacanie 17 zł, za wyjątkiem osób których dane osobowe uległy zmianie.
Zdjęcie do ELS:
• powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
• powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce),
• musi być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym razem z pozostałymi dokumentami.