Spis treści:

 1. Podstawy prawne rekrutacji.
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Rejestracja w systemie IRK
 4. Wybór kierunku
 5. Ogłoszenie wyników
 6. Opłaty
 7. Wymagane dokumenty
 8. Elektroniczna Legitymacja Studencka

 • Centralny Punkt Obsługi Kandydata mieści się w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (wejście od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. Czynny jest od 3 lipca do 21 października 2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty w godz. 9-13.

 • Do Centralnego Punktu Obsługi Kandydata zapraszamy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy:

  • chcą skorzystać z pomocy przy rejestracji na studia,

  • składają dokumenty.

 • Przez cały rok informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów w budynku Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 21, 643 19 24.

TERMINARZ REKRUTACJI

UWAGA! Niezłożenie przez kandydata na studia kompletu dokumentów w wyznaczonym niżej terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) skutkuje nieprzyjęciem na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

 

 

             I etap

          II etap

         III etap

rejestracja elektroniczna w IRK:

                                      studia stacjonarne

01.03. – 11.07.2017
do godz. 20.00

12.07.-23.08.2017
do godz. 16.00

24.08. - 25.09.2017
do godz. 16.00

                                 studia niestacjonarne

24.08.- 11.10.2017
do godz. 16.00

ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:

                              studia stacjonarne

11.07.2017

23.08.2017

25.09.2017

                         studia niestacjonarne

11.10.2017

egzamin z języka angielskiego 1):

                                    studia stacjonarne

14.07.2017
godz. 10.00

25.08.2017
godz. 10.00

27.09.2017
godz. 10.00

                            studia niestacjonarne

13.10.2017
godz. 10.00

ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK:

                              studia stacjonarne

18.07.2017

30.08.2017

29.09.2017

                          studia niestacjonarne

18.10.2017

składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

                            studia stacjonarne

20 –27.07.2017

01 - 23.08.2017

 

01.09. - 25.09.2017

                      studia niestacjonarne

01.09. - 11.10.2017

ogłoszenie wyników - list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia:

                          studia stacjonarne

03.08.2017
godz. 14.00

31.08.2017
godz. 14.00

29.09.2017
godz. 14.00

                     studia niestacjonarne

18.10.2017
godz. 14.00

   1. dotyczy wyłącznie kandydatów ze „starą maturą” na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz sp. język angielski w biznesie z translatoryką

 • Studia  II stopnia  (stacjonarne i niestacjonarne):

 

                 I etap

                II etap

                III etap

rejestracja elektroniczna w IRK:

studia stacjonarne

01.03. -27.07.2017

do godz. 16.00

28.07.-23.08.2017

do godz. 16.00

24.08. - 25.09.2017

do godz. 16.00

studia niestacjonarne

24.08. – 11.10.2017

do godz. 16.00

ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

studia stacjonarne

27.07.2017

23.08.2017

25.09.2017

studia niestacjonarne

11.10.2017

składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

studia stacjonarne

20 - 27.07.2017

01 - 23.08.2017

 

01.09. - 25.09.2017

studia niestacjonarne

01.09. – 11.10.2017

rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:

studia stacjonarne

31.07.2017

godz. 11.00

25.08.2017

godz. 12.00

27.09.2017

godz. 12.00

studia niestacjonarne

13.10.2017

godz. 11.00

ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne

03.08.2017

godz. 14.00

31.08.2017

godz. 14.00

29.09.2017

godz. 14.00

studia niestacjonarne

18.10.2017

godz. 14.00

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

Każdy kandydat na studia I i II stopnia:

 • wybiera opcję REJESTRACJA, a następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie;

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego numer PESEL,  jeśli go nie ma - np. kandydat cudzoziemiec – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;

 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;

 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;

 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek, specjalność oraz formę studiów.

Kandydat może zmieniać wybrane kierunki studiów, przedmioty, wyniki i poziomy egzaminów do końca trwania danego etapu rejestracji (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej).

Studia I stopnia

Kandydaci z nową maturą (wydaną w latach 2005-2017):

 • wpisują wyniki wyłącznie z części pisemnej egzaminu. Kandydat, który nie zna jeszcze swoich wyników wskazuje zdawane przedmioty i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu świadectwa uzupełnia te dane na koncie rejestracyjnym;

 • wskazują przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu ostatecznej liczby punktów;

 • przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia uzupełniają numer i datę wydania świadectwa dojrzałości;

 • przypominamy, że instytucją wydającą świadectwo maturalne jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a nie szkoła średnia.

Kandydaci ze starą maturą:

 • wpisują oceny uzyskane w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości;

 • w przypadku braku wymaganych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, możliwe jest wpisanie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wybranego przedmiotu - ocenę taką kandydat wpisuje tylko raz - do wyboru w wierszu matura pisemna lub ustna. 

Studia II stopnia

 • kandydat wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów - dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. Prosimy o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości, system wymaga wprowadzenia jedynie nazwy ukończonej szkoły średniej;

 • wpisuje kierunek ukończonych studiów oraz ocenę z dyplomu;

 • osoby, które jeszcze nie znają numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole  z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UPH.
Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

WYBÓR KIERUNKU LUB SPECJALNOŚCI

Wyboru kierunku lub specjalności można dokonać po kliknięciu przycisku KATALOG. Po wyborze (kliknięciu) kierunku studiów, system otworzy okno ze szczegółowym opisem i zasadami kwalifikacji. Rejestracja na wybrany kierunek następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru.
Brak przycisku ZAPISZ SIĘ wskazuje niemożliwość rejestracji, powodowaną zwykle niekompletnym wypełnieniem danych.
UWAGA! Kandydaci na kierunek filologia oraz pedagogika studia II stopnia dokonują wyboru specjalności w momencie swojej rejestracji na studia (zapisują się na jedną, wybraną specjalność).
W przypadku pozostałych kierunków wybór specjalności dokonywany jest w trakcie trwania studiów.

OPŁATY

 • Opłata rekrutacyjna - 85 zł. Jedna opłata obejmuje wybrane w ramach kierunku lub specjalności (filologia, pedagogika - studia II stopnia) formy studiów. Ostateczną wysokość tej opłaty oblicza system na podstawie dokonanych przez kandydata zapisów.

 • Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) w wysokości 17 zł. System nalicza tę opłatę tylko raz, bez względu na liczbę wybranych kierunków.

System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer rachunku bankowego. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to PESEL kandydata. W związku z tym, konta  nie należy udostępniać innym osobom.
Zaleca się, aby opłaty dokonywane były systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, wpłatami z kont internetowych.
Po wpłynięciu opłaty na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wpływu. Jeżeli taka informacja nie pokaże się po około 3 dniach roboczych od momentu dokonania wpłaty, należy skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
Na konto bankowe z systemu IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną i opłatę za legitymację studencką. Do opłat za studia przeznaczone są inne konta.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dokumenty przyjmowane są w wyznaczonych wyżej terminach w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata.

 • Niezłożenie przez kandydata kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) skutkuje nieprzyjęciem na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną.

 • Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje osoba przyjmująca dokumenty od kandydata – przypominamy o konieczności zabrania ze sobą oryginałów dokumentów które zostały skopiowane, również w przypadku gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba.

 • Osoby niepełnosprawne składają dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności. Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. Popiełuszki 9, tel. 025/ 643 17 39.

Kandydat na studia I stopnia zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości,  dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,

 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);

 • dowód opłaty za  legitymację (17 zł), w II i III rekrutacji dodatkowo dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 • jedną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i identyczną ze zdjęciem wprowadzonym na osobiste konto rejestracyjne,

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał dokumentu do wglądu),

 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych na innych kierunkach w uczelni publicznej,

 • teczkę na dokumenty,

 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy na kierunki: analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, bioinżynieria produkcji żywności, chemia, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, informatyka, kryminologia stosowana, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zootechnika. Skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w decyzji o przyjęciu na studia.

Kandydat na studia II stopnia zobowiązany jest do złożenia:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

 • podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,

 • podania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowanego po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);

 • odcinka opłaty rekrutacyjnej oraz dowodu opłaty za  legitymację,

 • jednej aktualnej fotografii zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i identycznej ze zdjęciem wprowadzonym na osobiste konto rejestracyjne,

 • kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał dokumentu do wglądu),

 • oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych na innych kierunkach w uczelni publicznej,

 • teczki na dokumenty,

 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy na kierunki: biologia, chemia, dietetyka. Skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w decyzji o przyjęciu na studia.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia czy ukończony kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym, kandydat zobowiązany jest do złożenia suplementu lub indeksu do składanego dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)

Do wczytania zdjęcia na osobiste konto rejestracyjne służy opcja prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
Student może posiadać tylko jedną legitymację. Kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UPH proszeni są o nie wczytywanie zdjęcia na swoje osobiste konto oraz o nie wpłacanie 17 zł, za wyjątkiem osób których dane osobowe uległy zmianie.
Zdjęcie do ELS:

 • powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

 • powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce),

 • musi być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym razem z pozostałymi dokumentami.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są WYŁĄCZNIE poprzez wczytanie ich do systemu IRK (każdy kandydat otrzyma właściwy komunikat na swoje osobiste konto rejestracyjne) oraz listy dostępne w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata.
UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracyjne.
NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNYCH O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.